Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Tytuł projektu:

Rozwój gospodarki na obszarach górskich we wczesnym średniowieczu w Sudetach na tle środkowoeuropejskim

Finansowanie:

Projekt NPRH nr 2aH 15 0283 83 (2016-2019)

Kierownik projektu:

dr Ewa Lisowska

Opis:

Celem projektu jest rozpoznanie rozwoju gospodarczego na obszarach górskich we wczesnym średniowieczu na bazie badań prowadzonych w polskiej części Sudetów. Poprzez rozwój gospodarczy rozumiane jest prześledzenie wszystkich aspektów wykorzystania środowiska naturalnego, w trudnych dla rozwoju osadnictwa i eksploatacji, obszarów górskich. Oprócz dość dobrze rozpoznanego wydobycia kruszców oraz surowców kamiennych, istnieje szeroka gama aktywności, o której jak dotąd niewiele wiemy. Aktywność ta przypuszczalnie opierająca się na eksploatacji zasobów leśnych, wprowadzeniu na wyższe wysokości bezwzględne rolnictwa oraz hodowli, czy też początków i rozwoju innych dziedzin takich jak szklarstwo i dziegciarstwo nie została nigdy w Sudetach kompleksowo rozpoznana. Zakrojone na niewielką skalę badania sondażowe prowadzone w ciągu ostatnich lat ujawniły obecność różnorodnych stanowisk związanych ze wskazanymi aspektami działalności gospodarczej. Stąd głównym założeniem jest przebadanie tych elementów gospodarki górskiej, które jak dotąd pozostawały w tyle za popularnymi badaniami wydobycia kruszców i skał. W związku z tym, planowane jest wykonanie szeregu badań przy zastosowaniu odpowiednich im metod w celu rozpoznania szaty roślinnej oraz procesu formowanie stanowisk (badania mikromorfologiczne, chromatografia gazowa, badania palinologiczne i inne). Ich uzupełnieniem będą wykonane dzięki analizom luminescencyjnym i C14 badania chronologii bezwzględnej danych stanowisk.

Funkcjonujące od przełomu XIII i XIV w. zwarte osadnictwo w rejonie sudeckim było uwarunkowane wcześniejszą penetracją gór i rozpoznaniem ich zasobów. Stąd przyjęta cezura czasowa, której górną granicę przyjęto na koniec XIII w. (dolna granica to przełom VI/VII w.) może wskazać potencjalne procesy, które doprowadziły do wyodrębnienia się tak osadzonego w przestrzeni górskiej osadnictwa. Powszechnie panujące przekonanie o tym, iż motorem rozwoju na tych terenach było jedynie powstanie miast górniczych w początkach XIII w. oraz rozwój demograficzny tej epoki jest zbytnim uproszczeniem szeregu procesów, które do wspomnianego zjawiska doprowadziły. Stąd także celem badań jest również uchwycenie momentu rozpoczęcia wielu pozagórniczych aktywności, które miały wpływ na zasiedlenie we wczesnym średniowieczu gór. Efekty realizacji projektu aby zostały osadzone w realiach europejskich porównane zostaną również z analogicznymi badaniami w Europie Środkowej (obszar w przybliżeniu Słowiańszczyzny Zachodniej).

Wykonowcy/zespół:

dr Ewa Lisowska - kierownik, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

Główni Wykonawcy:
dr hab. prof. Pioetr Gunia - Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
mgr Mateusz Krupski - Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze, Uniwersytet Wrocławski
dr Krzysztof Fokt - Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji

Wykonawcy:
dr Sylwia Rodak - Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski
dr Małgorzata Malkiewicz - Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
dr Piotr Moska - Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Pracownia Radioizotopów
dr Joanna Zych - Wrocław
mgr Agata Sady - Muzeum w Katowicach
mgr Anna Mikołajczyk - Wrocław

Ilustracje

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka