Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Tytuł projektu:

Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej.

Community, identity, ritual. Interdisciplinary research pattern in studies on cremation cemeteries of the Lusatian culture communities.

(OPUS 12, HS3; numer grantu UMO-2016/23/B/HS3/00450)

Finansowanie:

Narodowe Centrum Nauki

Kierownik projektu:

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Opis (j.polski):

Podstawowym celem projektu jest stworzenie wzorca postępowania badawczego i dochodzenia do wyników naukowych realizowanych w wyniku studiów interdyscyplinarnych (zwłaszcza wzajemna interpretacja ustaleń archeologicznych i antropologicznych) prowadzonych nad cmentarzyskami ciałopalnymi, na przykładzie cmentarzyska kultury łużyckiej w Wicinie. Jest to stanowisko wyjątkowo interesujące, ponieważ należy do mikroregionu osadniczego, którego centralnym punktem była osada ufortyfikowana odległa od cmentarzyska o ok. 800 m, świetnie zachowana i precyzyjnie datowana metodą dendrochronologiczną na poł. VIII- poł. VI w. BC. Można zatem założyć, że nekropolia, z którego pochodzi ponad 500 grobów, była użytkowana m.in. przez mieszkańców grodu. Jej szerokie ramy chronologiczne na ok. XIII-VI w. BC dają unikatowe możliwości sprawdzenia wybranych cech (np. stanu i dynamiki biologicznej, zwyczajów pogrzebowych) w perspektywie długiego trwania i na dużym zbiorze grobów, a co ważniejsze, z możliwością odniesienia wyników do tych znanych z grodziska. Mamy zatem możliwość sprawdzenia jak wyglądała ta społeczność, pod względem biologicznym i kulturowym, przed i w trakcie istnienia osady obronnej. Jest to sytuacja unikatowa w Polskiej archeologii i rzadka w skali Europy Środkowej.

Spodziewanym rezultatem jest zaproponowanie zbioru procedur dochodzenia do wyników naukowych podczas interdyscyplinarnych badań skomplikowanych stanowisk jakim niewątpliwie są cmentarzyska. W ramach projektu interpretowane będą wyniki analiz, które, choć wykonywane, nie doczekały się w polskiej literaturze szerszej interpretacji (m.in. badania mikrośladów na przedmiotach metalowych, analizy zawartości naczyń, cechy niemetryczne zębów).

Opis (j. angielski):

Main objective of the project is to create a set and pattern of investigatory procedures which will result in multifaceted conclusions. That is mostly focused on combined interpretations of both archaeological and anthropological data obtained from cremation cemeteries – a Lusatian culture urnfield from Wicina in this case. The location is an unique and fascinating site, as it belongs to a settlement micro region which central location is a famous fortified settlement with excellently preserved massive wooden constructions. The settlement is located ca. 800 m from the cemetery and can be precisely dated with a dendrochronological methods to mid. 8-mid. 6th c. BC. The cemetery itself is well dated to 13-6th c. BC and therefore such a broad chronology allows observations of selected properties (e.g. biological dynamics, burial rites) in the longue durée perspective and basing on a large number of graves. The obtained results may be also compared to data from the fortified settlement, as the results of the latest campaigns are published (Jaszewska, Kałagate 2013). We have thus an opportunity to find out about the biological and cultural properties of the community which buried their dead at the urnfield before and after the fortified settlement was constructed. Such opportunity is unique both on Polish and Central European archaeology.

Wykonowcy/zespół:

 • prof. Janusz Piontek, UAM Poznań – ocena stanu i dynamiki biologicznej grupy lokalnej
 • dr Anna Juras, Kinga Bukowska, UAM – analizy aDNA
 • dr Dagmara Łaciak, Instytut Archeologii UWr – analizy stylistyczne ceramiki, ustalenie chronologii artefaktualnej
 • mgr Radosław Kuźbik, Archeoreplica – analizy przestrzenne w obrębie stanowiska
 • mgr Kamil Nowak, Instytut Archeologii UWr – wykonanie bazy danych
 • dr Dawid Sych – analizy traseologiczne przedmiotów metalowych
 • mgr Julia Orlicka-Jasnoch, Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy – digitalizacja dokumentacji, wybór przedmiotów do analiz specjalistycznych
 • dr Michał Borowski – badania petrograficzne, i skaningowa mikroskopia elektronowa [SEM-EDS] ceramiki
 • prof. Henryk Stoksik, ASP Wrocław – analizy fizyczne ceramiki (wytrzymałość, przepuszczalność, przesiąkliwość)
 • dr hab. Grażyna Liczbińska,UAM Poznań – statystyczne obliczenia paleodemograficzne
 • dr Jeannette Lucejko, prof. Maria Colombini, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Universit. di Pisa, Włochy – badania residuów w naczyniach ceramicznych metodą GC-MS

Zdjecia/ryciny:

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka