Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Tytuł projektu:

Celtyckie kresy? Studia nad osadnictwem i gospodarką kultury lateńskiej na Śląsku

Finansowanie:

Finansowane z NCN, konkurs SONATA, 2016/21/D/HS3/02886, 2017-2019

Kierownik projektu:

dr Przemysław Dulęba

Opis:

Głównym celem prezentowanego projektu będzie rozpoznanie struktur osadniczych oraz próba charakterystyki gospodarki jaką prowadziła społeczność kultury lateńskiej na obszarze współczesnego Śląska. Dokładnej analizie zostaną poddane wszystkie dostępne źródła, które pozwalają wiarygodnie zrekonstruować krajobraz osadniczy Śląska w okresie dominacji kultury lateńskiej. Dzięki szerokiemu zastosowaniu zróżnicowanych metod badawczych będzie możliwe szczegółowe rozpoznanie stanowisk osadniczych pod kątem ich rozmiarów oraz wewnętrznej struktury. Istotny nacisk zostanie położony na pozyskanie nowych źródeł umożliwiających rekonstrukcję modelu gospodarki jaką stosowała ludność kultury lateńskiej. Badania terenowe przeprowadzone w wybranych mikroregionach osadniczych Dolnego i Górnego Śląsk pozwolą doprecyzować i zweryfikować stwierdzenia ogólnie formułowane dla całego regionu. Analiza położenia oraz intensywności zasiedlenia poszczególnych stanowisk oraz określenie charakteru gospodarki, jaka była stosowana we wczesnym i środkowym okresie lateńskim na Śląsku może dać odpowiedź na fundamentalne pytania dotyczące głównych powodów przybycia celtyckich osadników na obszary na północ od Sudetów i Karpat.

Wzbogacony o nowe dane zasób informacji o kulturze materialnej i gospodarce celtyckiej ludności Śląska zostanie porównany z analogicznymi informacjami pochodzącymi z dobrze przebadanych sąsiednich obszarów Czech, Moraw i Dolnej Austrii. Dzięki temu będziemy mogli rzeczowo stwierdzić czy obszar Śląska w okresie lateńskim pełnił rolę swoistych .kresów. osadnictwa plemion celtyckich, czy też był równorzędnym pod względem strategicznego znaczenia obszarem ich dynamicznej ekspansji.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat archeologia epoki żelaza w Polsce skoncentrowana była głównie na studiach typologiczno-chronologicznych. Prace badawcze dotyczące gospodarki, osadnictwa i archeologii krajobrazu były raczej domeną badaczy neolitu i epoki brązu. Wnioskowany projekt zakłada złamanie tego schematu. Jest to o tyle istotne, iż to ludność kultury lateńskiej dokonała wyraźnego przełomu cywilizacyjnego na obszarach współczesnej Polski. Projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny. Planowane jest zastosowanie szerokiego spektrum metod badawczych. Wybrane mikroregiony osadnicze i znajdujące się w ich obrębie stanowiska kultury lateńskiej będą poddane prospekcji powierzchniowej, badaniom geofizycznym (metoda magnetyczna) oraz sondażowym badaniom wykopaliskowym, zaplanowanym jako ścisła weryfikacja badań nieinwazyjnych. Ważnym aspektem badań będą analizy archeozoologiczne i archeobotaniczne, które mogą dostarczyć wielu cennych informacji dotyczących podstaw gospodarczych ludności kultury lateńskiej zasiedlającej obszar Śląska. Planowane wykonanie serii datowań radiowęglowych pochodzących z dobrze rozpoznanych kontekstów archeologicznych pozwoli na weryfikację istniejącego systemu periodyzacji, stosowanego dla obszarów Środkowej Europy

Wykonowcy/zespół:

Dr Renata Abłamowicz (archeozoolog)

Mgr Agata Sady (archeobotanik)

Mgr Jacek Soida (archeolog)

Zdjecia/ryciny:

Strona projektu:

celtyckapolska.pl

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka