Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Tytuł projektu:

Obrządek pogrzebowy i struktura społeczna społeczności neolitycznych z przełomu V i IV tysiąclecia przed Chr. na przykładzie dolnośląskiej enklawy kultury jordanowskiej

Finansowanie:

Narodowe Centrum Nauki, projekt w ramach programu Preludium 2013/11/N/HS3/04760; 2014-2017

Kierownik projektu:

mgr Marta Mozgała-Swacha

Opis:

Głównym celem projektu jest rekonstrukcja zwyczajów związanych z chowaniem zmarłych oraz próba odtworzenia relacji między społecznościami dolnośląskiej kultury jordanowskiej. Najbardziej obiecujące pod kątem możliwości badawczych i interpretacyjnych są groby oraz ich inwentarz, które w pewnym stopniu odzwierciedlają status zmarłego w zamieszkującej dany obszar grupie, a także wskazują na panujące w niej stosunki społeczne i ekonomiczne.

Istotne dane do poznania obrządku pogrzebowego przynieś może przeprowadzenie specjalistycznych, interdyscyplinarnych badań zachowanych szczątków ludzkich. Pozwolą one na określenie nie tylko wieku i płci ale także pokrewieństwa chowanych zmarłych i ich preferencji żywieniowych. Dzięki wykorzystaniu nowatorskich metod możliwe będzie wskazanie pewnych reguł w zwyczajach pogrzebowych ludności kultury jordanowskiej obserwowanych na eneolitycznych cmentarzyskach.

Poddanie szczegółowym badaniom traseologicznym, fizykochemicznym, archeomalakologicznym, izotopowym poszczególnych kategorii darów grobowych pozwoli nie tylko na określenie ich funkcji i rodzaju wykonywanych nimi czynności, ale także na wskazanie sieci kontaktów z innymi społecznościami doby neolitu.

Niezwykle ważne jest też sprecyzowanie pozycji czasowej funkcjonowania kultury jordanowskiej na Śląsku. W tym celu wykonana zostanie seria datowań radiowęglowych umożliwiająca dokładne wpisanie jej w ramy chronologiczne neolitu europejskiego.

Wyniki założonych w projekcie badań wniosą istotny wkład w uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat ludności kultury jordanowskiej oraz przemian społeczno-kulturowych zachodzących w neolicie przełomu V i IV tysiąclecia na terenach dolnośląskich.

Publikacje:

Mozgała-Swacha M., Murzyński T., 2017 Cmentarzysko kultury jordanowskiej ze stanowiska 10/11/12 we Wrocławiu, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie, [w:] B. Gediga (red.) Cmentarzysko ludności kultury jordanowskiej w Domasławiu, pow. wrocławski, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, t. 19, s. 7-133.

Furmanek M., Mozgała-Swacha M., 2017 Chronologia absolutna cmentarzyska kultury jordanowskiej w Domasławiu, [w:] B. Gediga (red.) Cmentarzysko ludności kultury jordanowskiej w Domasławiu, pow. wrocławski, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, t. 19, s. 179-196.

Grześkowiak M., Furmanek M., Abłamowicz R., Dreczko E., Mozgała-Swacha M., 2016 (w druku) Izotopy i kości. Perspektywy badań neolitycznych materiałów faunistycznych na Śląsku, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 58, s. 39-57.

Dreczko E., Mozgała-Swacha M., Borowski M., Bronowicki J., 2017 (w druku) Neolityczne przedmioty kamienne z przedwojennych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 5 w Jordanowie Śląskim [w:] M. Furmanek, A. Przybył Stone, ceramics, bronze: different faces of raw materials in the past. Papers dedicated to Professor Włodzimierz Wojciechowski.

Zdjecia/ryciny:

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka