Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Prace doktorskie

zrealizowane w Instytucie Archeologii UWr

(autor, tytuł,
promotor)

2017:

Izabela Gomułka, Średniowieczne zabawki dziecięce z obszaru dorzecza Odry
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Kamila Marcinkiewicz, Przemiany wschodniej strefy Starego Miasta we Wrocławiu w XI-XVI wieku
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

2017:

Patryk Chudzik, Topografia i architektura Teb w okresie Średniego Państwa
dr hab. Irena Lasak, prof. UWr († 2015 r.), dr hab. Mateusz Żmudziński

2016:

Anna Józefowska, Zapinki duchcowskie i münsingeńskie na terenie Europy. Rozprzestrzenienie i ośrodki wytwórczości
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Dawid Sych, Biografie kulturowe militariów oraz narzędzi miedzianych i brązowych datowanych na neolit i epokę brązu z południowo-zachodniej Polski,
dr hab. Irena Lasak, prof. UWr († 2015 r.), dr hab. Justyna Baron

2015:

Maciej Ehlert, Krzemieniarstwo pierwszych rolników na Śląsku
prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Katarzyna Matóg, Zwierzęta domowe w kulturze średniowiecznego Śląska (XI-XVI wiek)
prof. dr hab. Jerzy Piekalski


2014:

Grzegorz Borowski, Środa Śląska w średniowieczu - początki i struktura miasta
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Bartłomiej Gruszka, Rozwój osadnictwa w starszych fazach wczesnego średniowiecza (VI-X wiek) na obecnym pograniczu dolnośląsko-wielkopolsko-łużyckim
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr


2013:

DUMA Paweł Śmierć nieczysta w obrządku pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego na Śląsku, Górnych Łużycach i w Hrabstwie Kłodzkim
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

KOŁOMAŃSKI Tomasz Kultura chiribaya w kontekście rozwoju osadniczego Costa Extremo Sur - Peru
dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

SAWICKI Jakub Średniowieczne świeckie odznaki w Polsce na tle europejskim
prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

ZYCH Joanna Graweccy łowcy mamutów w środkowej Europie - koncepcje a dane empiryczne
dr hab. Jan M. Burdukiewicz, prof. UWr

SIKORA Ewa Organizacja produkcji garncarskiej na Śląsku w okresie wędrówek ludów na tle środkowoeuropejskiego Barbaricum
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

2012:

IBRAGIMOW Katarzyna Relacje kulturowe między górnym i środkowym dorzeczem Odry a Kotliną Czeską, Morawami i południowo-zachodnią Słowacją w okresie przedrzymskim i wczesnym okresie rzymskim
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

RODAK Sylwia Podstawy datowania grodów z końca X-początku XIII wieku na Dolnym Śląsku
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr>

LISOWSKA Ewa Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

2011:

KUBISTAL Paweł Model osadnictwa mezolitycznego na terenie południowych i zachodnich ziem strefy nadbałtyckiej.
prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

KUJAT Janusz Adam Emisje pieniądza zastępczego na terenie rejencji wrocławskiej w latach 1914-1924.
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

2010:

FOKT Krzysztof Osadnictwo wiejskie Dolnego Śląska w XIII - pocz. XVI w. Studium Archeologiczne. - Cz. 1,2.
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

NAWROLSKA Grażyna Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych.
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

STOLARCZYK Tomasz Górnictwo rud metali nieżelaznych na Dolnym Śląsku od XIII do początku XVII w.
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

2009:

ŁACIAK Dagmara Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości ceramiki malowanej u ludności wczesnej epoki żelaza w strefie nadodrzańskiej.
prof. dr hab. Bogusław Gediga

CZARNIAK Krzysztof Młodsze kultury cyklu naddunajskiego w Polsce południowo-zachodniej.
prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

WOJCIESZAK Magdalena Nekropolie późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia.
prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

PANKIEWICZ Aleksandra Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Czech i Moraw w IX-X w. w świetle źródeł ceramicznych.
prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

2008:

KUFEL Bernadeta Analiza funkcjonalna schyłkowopaleolitycznych zespołów krzemiennych w świetle badań mikroskopowych.
dr hab. Jan Michał Burdukiewicz prof. UWr.

ROMANOW Małgorzata Gospodarcze znaczenie zwierząt w grodzie na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Chów, konsumpcja i wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego. prof. dr hab. J. Piekalski

2007:

BOHR Marcin, Późna faza kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku.
prof. dr hab. Stanisław Pazda

JÓZEFÓW Bożena, Sposoby kremacji zmarłych w okresie rzymskim na terenie Europy Zachodniej i Środkowej.
prof. dr hab. Stanisław Pazda

2006:

JASTRZĘBSKI Andrzej Kość i poroże w kulturze materialnej późnośredniowiecznego Wrocławia.
prof. dr hab. Lech Leciejewicz

KONCZEWSKI Paweł Zagospodarowanie działek mieszczańskich w późnym średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym w południowo-wschodniej części starego miasta we Wrocławiu.
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

MAREK Lech Broń biała piechoty na Śląsku od XIV do XVI wieku.
prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

NOCUŃ Przemysław Realizacja prawa na Śląsku w średniowieczu w ujęciu archeologii historycznej.
prof. dr hab. Krzysztof Wachowski


2004:

NOWAKOWSKI Dominik Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu. prof. dr hab. Jerzy Piekalski


2003:

BARON Justyna Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska w Polwicy. prof. dr hab. B. Gediga

BISZKONT Jadwiga Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

GRALAK Tomasz Wpływ naddunajskiej strefy Barbaricum na kultury ziem polskich w późnej starożytności. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KENDELEWICZ Tomasz Wczesnoholoceńskie społeczności łowiecko-zbierackie kompleksu Duvensee-Komornica na Niżu Europejskim prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski, prof. dr hab. Jerzy Piekalski


2002:

FURMANEK Mirosław Społeczeństwo i kultura pierwszych wspólnot rolniczych na Śląsku. prof. dr hab. Stanisław Pazda

MASOJĆ Mirosław Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne społeczności łowiecko-zbierackie w dorzeczu Kaczawy. prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski


2001:

KARST Dobiesław Średniowieczne browarnictwo w Świdnicy. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

MADERA Paweł Starożytne hutnictwo żelaza na Śląsku. prof. dr hab. Stanisław Pazda


Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka