Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  stara WNHiP |  nowa strona ARCHEO

Prace magisterskie

zrealizowane w Instytucie Archeologii UWr

(autor, tytuł, promotor)

2015:

Bąk Małgorzata, Możliwości zdefiniowania cech osadniczo-kulturowych związanych z fazą HA D na Śląsku i obszarach przyległych, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Bowsza Artur,
Problem optymalnej konstrukcji jamowego pieca garncarskiego do wypału ceramiki pradziejowej, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Chmielowska Anna,
Bursztyn w dobie dominacji Celtów w Europie Środkowej, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Komarnicki Szymon,
Importy czerpaków i cedzideł z ziem Polski w okresie wpływów rzymskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Nowak Kamil,
Cmentarzysko kultury łużyckiej przy ulicy Spokojnej w Legnicy, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Pleszyniak Dagmara,
Stanowisko kultury pomorskiej Oleszki 1 na tle osadniczym i kulturowym, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Waszczuk Michał,
,Charakter wpływów Chavin de Huantar na obszar kulturowy Cupisnique dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

2014:

Bieniek Monika, Ludobójstwo w świetle badań archeologicznych, dr hab. Maciej Trzciński
Borowski Michał,
Łupki łyszczykowe z okolic Kamieńca Ząbkowickiego jako surowiec do produkcji kamieni żarnowych we wczesnym średniowieczu, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Cholewa Maria,
Osadnictwo Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich w okresie wędrówek ludów, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Chiari Arcia Wahili,
Chronologia i przynależność kulturowa materiałów ze stanowiska Candahua 2, dolina Tambo; południowe Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr
Filinger Daria,
Rola badań archeologicznych w poznaniu historii nazistowskich obozów zagłady z obszaru Polski, dr hab. Maciej Trzciński
Gębka Aleksandra,
Porównanie pracy archeologa sądowego i technika kryminalistyki na miejscu zbrodni, dr hab. Maciej Trzciński
Ilków-Gołąb Dorota,
Chronologia oraz przynależność kulturowa materiałów sektora 9 stanowiska El Pino, Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr
Jakubaszko Piotr,
Wojskowość Czarnych Kłobuków na tle sztuki wojennej Rusi w XI-XIII wieku, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Kulawinek Joanna,
Pradziejowe wyroby ze złota z obszaru Polski, Czech i Słowacji z epoki brązu, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Kwaśniewski Radosław,
Ozdoby i akcesoria stroju z metali kolorowych ze szczecińskiego Podzamcza, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Kowalewska Arleta,
Masons Marks on Paving Stones in Hippos-Sussita of the Decapolis = Znaki rzemieślnicze na kamieniach brukowych ze stanowiska Hippos-Sussita , dr Michael Eisenberg, dr hab. Mateusz Żmudziński
Lenkiewicz Agata,
Życie codzienne polskich jeńców wojennych w niemieckich obozach jenieckich w czasie II Wojny Światowej, na podstawie zabytków archeologicznych, dr hab. Maciej Trzciński
Lichacz Anna,
Identyfikacja zwłok i szczątków ludzkich na podstawie przedmiotów przy nich odnajdywanych, dr hab. Maciej Trzciński
Majczyna Agnieszka,
Analiza i interpretacja prekolumbijskich wzorców architektonicznych oraz kontekstów kulturowych Chachapoyas; północno-wschodnie Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr
Markiewicz Joanna,
Osada z młodszego okresu przedrzymskiego na stanoiwisku Bytomin (Bytnik) 6, gm. Głogów, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Mączyński Patryk,
Cmentarzysko w Nosocicach jako obraz relacji międzykulturowych w Pradolinie Głogowskiej na przełomie okresu lateńskiego i wpływów rzymskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Milejski Paweł Piotr,
Skarb groszy praskich z Oleśnicy, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
Rakoczy Małgorzata,
Toczone naczynia drewniane w kulturze średniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Rut Aleksandra,
Możliwości wykorzystania metod archeologicznych w kryminalistyce - stan obecny i perspektywy, dr hab. Maciej Trzciński
Siczek Łukasz,
Rozwój techniki górniczej górnictwa kruszcowego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności, prof. Jerzy Piekalski
Strzeszewski Artur,
Złotnictwo kultury wielbarskiej w okresie wpływów rzymskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Szczurek Gabriela,
Najstarsze ślady osadnictwa kultury mykeńskiej a problem jej genezy, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Ulanowska Anna,
Wykorzystanie archeologii sądowej podczas badań miejsc zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni ludobójstwa na przykładach prac przeprowadzonych w Rwandzie oraz w byłej Jugosławii, dr hab. Maciej Trzciński
Wieczorek Katarzyna,
Wyposażenie kuchni późnośredniowiecznych - na podstawie materiałów z badań Placu Nowy Targ we Wrocławiu (2010-2013), prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Winnicka Kinga,
Paciorki kościane z wczesnego okresu epoki brązu: produkcja, funkcja i znaczenie w świerle badań interdyscyplinarnych, dr hab. Jan M. Burdukiewicz, prof. UWr
Wiśniewska Anna,
Chronologia i przynależność kulturowa materiałów ze stanowiska El Pino, sektor 7 Dolina Tambo, Płd. Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

2013:

Biel Radosław, Rycerze, święci i potwory, czyli opracowanie materiałów z gródka stożkowatego w Gorzyczkach, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Brodziak Anna Magdalena,
Przedmiot o współczesnej metryce jako zabytek archeologiczny. Problem identyfikacji w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego, dr hab. Maciej Trzciński
Chłoń Marcin,
Badania mikroskopowe, przestrzenne i morfometryczne materiałów krzemiennych z Wierzchowa 6, pow. drawski, dr hab. Jan Michał Burdukiewicz
Czernek Wojciech,
Fałszerstwa monety drobnej za czasów Zygmunta III, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
Dobrzański Krzysztof,
Wykorzystanie metod archeologicznych w kryminalistyce, dr hab. Maciej Trzciński
Doniec Monika,
Archeologia na tropie kryminalnych zagadek historii, dr hab. Maciej Trzciński
Grabny Barbara,
Ludwisarstwo w XII-XVI wieku na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Hajzler Krzysztof,
Broń w grobach neolitycznych na ziemiach polskich, dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, prof. UWr
Jabłońska Agnieszka,
Ofiary bagienne w świetle badań archeologicznych, dr hab. Maciej Trzciński
Jelińska Daria,
Rola kobiety w strukturach społecznych epoki brązu na ziemiach polskich, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Kocowska Natalia,
Naczynia ceramiczne z XV-wiecznego zamku na górze Gromnik, Wzgórza Strzelińskie na Dolnym Śląsku, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Kondratowicz Michał,
Stanowisko w Sosnowcu-Zagórzu w kontekście innych stanowisk wczesnopolskiego górniczo-hutniczego zagłębia ołowiu i srebra, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Król Dagmara,
Srebrna biżuteria kobieca z cmentarzysk oraz grodzisk i osad w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce we wczesnym średniowieczu. Próba porównania, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Kryńska Marta Karolina,
Ekshumacje w świetle archeologii sądowej , dr hab. Maciej Trzciński
Łuczkiewicz Elżbieta Dorota,
Zróżnicowanie w odżywianiu się ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych, dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, prof. UWr
Mostek Arkadiusz,
Opracowanie wyników badań archeologicznych cmentarzyska kultury łużyckiej Śmiecheń 10, gm. Biała, pow. Wieluński, woj. łódzkie, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Noga Anna,
Groby symboliczne nosicieli kultury łużyckiej na cmentarzyskach w dorzeczu Odry w epoce brązu w okesie halsztackim, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Orzyłowska Katarzyna,
Krzemienne noże środkowopaleolityczne z Jaskini Stajnia na tle zespołów mikockich środkowej Europy, dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, prof. UWr
Pichliński Tomasz Wiktor,
Topografia sakralna średniowiecznych miast na Śląsku, prof. dr hab. Jerzy Pieklaski
Pielaszek Krzysztof,
Identyfikacja szczątków ludzkich w świetle archeologii sądowej, dr hab. Maciej Trzciński
Piętkowski Piotr,
Rola i znaczenie rzek pomorskich od IX do XII wieku na podstawie źródeł historycznych i archeologicznych, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Robaczyński Jakub,
Kultura winiarska i handel winem w Rzymskiej Galii. Przykład Nicei i Galii Narbońskiej, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Samborski Paweł,
Kamienne konstrukcje wałów wczesnośredniowiecznych grodów z terenów Słowiańszczyzny Zachodniej, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Serwatka Kamil,
Środkowopaleolityczne narzedzia bifacjalne w północnej strefie Karpat i Sudetów, dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, prof. UWr
Sielicka Katarzyna,
Przedstawienia Germanów w rzeźbie zachodnich prowincji rzymskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Skowrońska Ewa,
Kość, róg i poroże w kulturze materialnej średniowiecznego i nowożytnego Stargardu, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
Stalska Hanna,
Rola konia w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na terenie Eurazji, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr
Stoces Marcin,
Urządzenia grzewcze - piece typu hypokaustum, kominki i piece kaflowe na ziemiach Polski południowej i w Czechach od średniowiecza do czasów wczesnowożytnych, prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Sułkowska Małgorzata,
Importowane zapinki rzymskie z terenów zajmowanych przez kulturę przeworską, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Syska Karolina,
Katastrofy lotnicze, dr hab. Maciej Trzciński
Werner Kinga,
Celtyckie ozdoby szklane w okresie lateńskim na ziemiach polskich, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
Witkowski Wojciech,
adania mogił z okresu II wojny światowej na przykładzie pochówku z cmentarza w Nowej Jamce gm. Dąbrowa Niemodlińska , dr hab. Maciej Trzciński
Wilkowski Piotr,
Poszukiwania oraz identyfikacja szczątków Stefana Półrula - studium przypadku , dr hab. Maciej Trzciński
Zieliński Jan Jakub,
Przemiany na Pomorzu Gdańskim za władztwa piastowskiego, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Zyśko Andrzej,
Piśmiennictwo średniowieczne w Polsce w świetle źrodeł archeologicznych, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

2012:

Adamowicz Michał,
Krzesiwa wczesnośredniowieczne w Polsce południowej, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Cebula Katarzyna,
Produkcja tekstylna w średniowieczu (VII-XV w.) w dorzeczu Odry, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Chruścicka Joanna,
Prahistoria pustyni Bayuda (Północny Sudan). Opracowanie materiałów zabytkowych z badań Profesora Klausa-Dietera Meinholda w latach 1976-78, w ramach .Sudanese-German Exploration Project . Mineral Prospecting in the Bayuda Desert., dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Domin Bartosz,
Fałszerstwa w archeologii, dr hab. Maciej Trzciński

Dominiak Przemysław,
Grupa nadodrzańska kultury jastorfskiej na Pomorzu Zachodnim, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Drozd Mikołaj,
Problematyka metalurgii żelaza w kulturze łużyckiej na terenie Polski, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Fąfara Artur,
Struktura przestrzenna i technologiczna krzemienic schyłkowopaleolitycznych na stanowisku Strumienno 1, gm. Krosno Odrzańskie, dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, prof. UWr

Frączkowska Agnieszka,
Rozplanowanie osady przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Brodnie stan. 3, powiat średzki, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Grabowski Rafał,
Badania archeologiczne prowadzone na terenie byłego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem oraz przykłady prac archeologicznych wykonanych na obszarach innych hitlerowskich obozów, dr hab. Maciej Trzciński

Hełmecki Szymon,
Chronologia oraz przynależność kulturowa materiałów z sektora 4 w El Pino, południowe Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

Kapitan Katarzyna,
Problem wpływów skandynawskich na ziemie polskie w zakresie obrządku pogrzebowego we wczesnym średniowieczu, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Koszacka Aleksandra,
Wyroby metalowe grupy śląskiej i białowickiej kultury łużyckiej w okresie halsztackim D - studium porównawcze, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Kowalczyk Ewelina,
Bilderbäkerzy wytwórcy późnośredniowiecznych figurek ceramicznych ze Śląska, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Krajewska Karolina,
Cmantarzysko El Pino - sektor 5 i 6 na tle rozwoju kulturowego południowych krańców Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

Milutinović Dragan,
Znaleziska monet rzymskich w rejonie bystrzycko-oławskim, prof. dr hab. Borys Paszkiewiecz

Mikocik Łukasz,
Stanowiska El Toro 3 i 4 w kontekście rozwoju kulturowego dorzecza Tambo; południowe Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

Mycan Damian,
Wczesnośredniowieczne narzędzia rolnicze z Wrocławia, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Niezgoda Jakub,
Wybrane aspekty zastosowania procy ręcznej w świetle badań eksperymentalnych, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Niezgoda Karolina,
U źródeł szlaku bursztynowego. Badania nad rozporzestrzenieniem wybranej grupy zabytków kultury przeworskiej i Dollkeim-Kovrovo w okresie wpływów rzymskich w kontekście kontaktów kulturowych, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Piekarz Katarzyna,
Strefa rozprzestrzeniania się przedmiotów brązowychw "typie unietyckim" na ziemiach polskich, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Sil Bartłomiej,
Osadnictwo społeczności kultury łużyckiej na obszarach Równiny Białogardzkiej i zachodniej części Wybrzeża Słowińskiego w epoce brązu i początkach epoki żelaza, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Sych Dawid,
Badania eksperymentalne i traseologiczne broni z epoki brązu w Europie, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Syty Maciej,
Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, prof. dr hab. Barys Paszkiewiecz

Węgrzyn Grzegorz,
Problem grobów tzw. jamowych oraz bezpopielnicowych kultury łużyckiej na Śląsku, dr hab. Irena Lasak, prof. UWr

Żerdzińska Monika,
Mogiły ofiar systemu obozowego Gross-Rosen na Dolnym Śląsku jako potencjalny przedmiot badań archeologicznych, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

2011:

Chudzik Patryk, Nekropola tebańska w okresie Średniego Państwa: architektura i dekoracja grobowców prywatnych,dr hab. Rafał Koliński

Bonar Małgorzata Katarzyna
Homo neanderthalensis w koncepcjach paleobiologicznych i archeologicznych dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

Feliks Magdalena
Pomorskie popielnice twarzowe. Studium porównawcze znalezisk z obszarów "macierzystych" i sąsiednich dr hab. Irena Lasak

Goman Marcel
Pradziejowe zabytki z inskrypcjami runicznymi z terytorium Polski dr hab. Artur Błażejewski

Grześkowiak Marek
Znaczenie zwierząt hodowlanych w późnym neolicie I wczesnej epoce brązu dr hab. Irena Lasak

Hnat Marta
Podobieństwa i różnice między zespołami epigraweckimi i magdaleńskimi w strefie sudecko-karpackiej dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

Janowski Łukasz
Zarys historii osadnictwa na terenie Księstwa Raciborskiego w latach 1282-1740prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Kaletka Katarzyna
Ozdoby głowy z terenów Polski oraz Europy Środkowej w epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza dr hab. Irena Lasak

Karolak Anna
Groby na osadach we wczesnej epoce brązu na terenie Europy Środkowej dr hab. Irena Lasak

Kriger Filip
Osadnictwo neolityczne w dorzeczu Bystrzycy na tle warunków środowiskowych dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

Liszka Beata
Znaleziska rzymskich figurek brązowych w Barbaricum dr hab. Artur Błażejewski

Lubczyńska Maria
Eksperymentalna budowa łodzi jednopiennej: Techniki, narzędzia, problemy dr hab. Artur Błażejewski

Myślecki Bartosz
Gry w Barbaricum w okresie wpływów rzymskich dr hab. Artur Błażejewski

Olejarz Anna
Wczesnośredniowieczne zapinki podkowiaste i szpile pierścieniowate na ziemiach polskich. Studium nad formą i występowaniem dr hab. Krzysztof Jaworski

Orłowska Joanna
Medyczno-prawne aspekty badań cmentarzy nowożytnych. Przykład Wrocławia - Aleja Wiśniowa prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Siemianowska Sylwia
Wczesnośredniowieczna osada przygrodowa w Obiszowie (stan. 9), gm. Grębocice w świetle źródeł ceramicznych dr hab. Krzysztof Jaworski

Sedlačkova Petra
Počatky měst na územi Horního Slezska. Początki miast na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Szajt Jakub
Świeckie naczynia w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Stąpór Katarzyna
Tożsamość antropologiczna i kulturowa wczesnośredniowiecznych mieszkańców na podstawie badań stanowiska Niemcza II dr hab. Krzysztof Jaworski

Słowik Arkadiusz
Handel na Śląsku we wczesnym średniowieczu prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

Szymańska Anna
Archeologia prawna średniowiecznego Śląska prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Szczerek Roma
Naczynia typu terra sigillata z grobu nr 423 w Odrach. Pochodzenie, symbolika, kontekst dr hab. Artur Błażejewski

Torz Marcin
Zamki stołeczne księstw śląskich. Próba porównania prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Wiśnicki Paweł
Systemy wagowo-pieniężne w Europie Wschodniej i Północnej w IX-XI wiekuprof. dr hab. Borys Paszkiewicz

2010:

BABIARZ Magdalena Rozwój kulturowy w środkowej części dorzecza Tambo - południowe Peru prof. dr hab. Józef Szykulski
BOROŃ Iwona Produkcja piwa we Wrocławiu od XII w. do połowy XVI w. prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
DĄBEK Aleksandra Ślady obecności Hunów na terytorium Europy Środkowej prof. dr hab. Artur Błażejewski
DRABISZEWSKA Ewa Rekonstrukacja wczesnośredniowiecznych aerofonów - wybrane przykłady prof. dr hab. Krzysztof Jaworski
FIGIEL Katarzyna Stanowisko jaskiniowe Cerro Huayllani Abrigo I w kontekście epoki preceramicznej na terenie południowego Peru prof. dr hab. Józef Szykulski
JAROŃSKA Kamila Przemiany osadnicze i kulturowe na przełomie er na terenie Pomorza i ziemi chełmińskiej. Jeszcze raz o problematyce krystalizacji kultury wielbarskiej prof. dr hab. Artur Błażejewski
JĘDRASIK Anna Przekłuwacze kultury hamburskiej w dorzeczu Odry prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz
KARPOW Jadwiga Relacje przeworsko-jastorfskie na środkowym Nadodrzu - praca porównawcza prof. dr hab. Artur Błażejewski
KIEWRA Magdalena Symbolika solarna kultury łużyckiej w epoce brązu na ziemiach polskich prof. dr hab. Irena Lasak
KRASUCKA SylwiaTerra nigra w środkowo- i wschodnioeuropejskim Barbaricum. Problem definicji prof. dr hab. Artur Błażejewski
KRAWCZYK EwaRola konia w późnej starożytności na terenie Polski prof. dr hab. Artur Błażejewski
KUŹBIK Radosław Cmentarzyska kurhanowe ludności kultury łużyckiej na środkowym Nadodrzu w epoce brązu prof. dr hab. Irena Lasak
KWIATKOWSKI Krzysztof Niedoradz 14 - krzemienica technokompleksu z tylczakami łukowymi w Obniżeniu Nowosolskim prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz
LEGUT Maria Zamki w krajobrazie doliny Bobru od XIII do połowy XVI w. prof. dr hab. Jerzy Piekalski
LEMAŃSKA Krystyna Ceramika tzw. tekstylna i pseudotekstylna w epoce brązu na terenie Polski prof. dr hab. Irena Lasak
LUBAS Roman Klasztory w strukturze topograficznej śerdniowiecznych miast śląskich prof. dr hab. Jerzy Piekalski
ŁUCZAK Anna Środkowoeuropejska kultura pucharów dzwonowatych. Studium porównawcze ugrupowań z terenu Polski, Czech, Moraw oraz Niemiec.prof. dr hab. Irena Lasak
MACKIEWICZ Maksym Późnośredniowieczna ceramika artystyczna na Śląsku prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
MICHALSKA Joanna Odzwierciedlenie płci i przynależności do grupy wojowników w pochówku celtyckim - na podstawie wybranych cmentarzysk Celtyki Wschodniej prof. dr hab. Artur Błażejewski
PAWŁOWSKI Jakub Naczynia zasobowe ze schyłkowego okresu kultury przeworskiej na Śląsku prof. dr hab. Artur Błażejewski
PIŁAT Agnieszka Cmentarzysko Terminal Terreste - Moquegua w kontekście rozwoju kulturowego późnego okresu przejściowego w południowym Peru prof. dr hab. Józef Szykulski
PORUCZNIK Joanna Plemię Bastarnów w świetle źródeł pisanych i archeologicznych prof. dr hab. Artur Błażejewski
REICH Adam Materialne świadectwa gier i zabaw w Europie Środkowo-Wschodniej. Kulturotwórcza funkcja zabawy. prof. dr hab. Jerzy Piekalski
PRZYBYLSKI Sebastian Osadnictwo kultury przeworskiej w dorzeczach górnej Baryczy i Ołoboku. prof. dr hab. Artur Błażejewski
ROLAND Marek Artefakty krzemienne z osady ludności kultury łużyckiej Szczecin-Żydowice 13. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz
SOCHA Aleksandra Użytkowanie ochry przez społeczności epoki kamienia w dorzeczu Odry i Wisły. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz
STĘPIEŃ Marlena "Miejsca ciałopalenia" w kulturze łużyckiej i pomorskiej na terenie Polski.prof. dr hab. Irena Lasak
SZWACHER Tomasz Wyroby wtórnie przepalone na cmentarzysku kultury łużyckiej w Kietrzu, woj. opolskie. prof. dr hab. Irena Lasak
WILCZYŃSKA Alina Militaria w typie karolińskim z ziem polskich a skupiska uzbrojenia w Europie Środkowo-Wschodniej w VIII-XI wieku. Próba interpretacji prof. dr hab. Krzysztof Wachowski
WITOŃSKA Hanna Osadnictwo kutury przeworskiej w dorzeczu Jemielnicy prof. dr hab. Artur Błażejewski
WITT Sandra "Pochówki zwierzęce"? Znaleziska szkieletów zwierzęcych na stanowiskach archeologicznych z terenu Polski od późnego okresu przedrzymskiego do początku okresu wędrówek ludów prof. dr hab. Artur Błażejewski
ZAWADZKI Paweł Archeologia pól bitewnych. Próba syntezy. prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

2009:

BARTOSZEWICZ Agnieszka Z dziejów wymiany handlowej południowopolskich grup kultury lateńskiej. dr hab. Artur Błażejewski

BARTOSZKO Ryszard Zmiany w uzbrojeniu kultury przeworskiej w okresie wojen markomańskich. dr hab. Artur Błażejewski

BOHAREWICZ Anita Elity na obszarze dolnego Nadłabia w okresie rzymskim. dr hab. Artur Błażejewski

CHMIELEWSKI Piotr Cmentarzysko Stobrawa 25D, pow. Popielów na tle osadnictwa kultury łużyckiej z końca epoki brazu oraz z wczesnej epoki żelaza. dr hab. Irena Lasak

CHRZAN Krystian Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Milicza od schyłku X do 1 poł. XII wieku. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

CHUDZICKA Marzena Osadnictwo kultury pomorskiej na Śląsku. dr hab. Artur Błażejewski

DUMA Paweł Grób alienata: pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w okresie późnego średniowiecza i wczesnonowożytnym.prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

EHLERT Maciej Osadnictwo mezolityczne z Wrocławia-Widawy. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

GLIŃSKI Radosław Leśne huty szkła w Środkowej Europie.prof. dr hab. Jerzy Piekalski

GÓRSKI Marek Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej północnego Mazowsza i Podlasia. Analiza porównawcza w świetle najnowszych źródeł. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

HENDEL Anna Zróżnicowanie obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej. dr hab. Artur Błażejewski

KASZANY Łukasz Zabytki archiwalne z placu Nowy Targ we Wrocławiu z lat 1941-1942.. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

KRUPSKI Mateusz Międzygrupowe konflikty zbrojne we wczesnym neolicie środkowej Europy. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

KSIĄŻEK Krystian Monety z dawnego cmentarza przy kościele św. Salwatora we Wrocławiu.prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

LISTWAN Małgorzata Przejście od pelolitu środkowego do górnego na Morawach 50-30 tysięcy lat temu.prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

MADETKO Arletta Pochówki we wnętrzach świątyń w dobie średniowiecza na terenie ziem polskich. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

MELSKI Łukasz Średniowieczne i nowożytne narzędzia i militaria ze Srebrnej Góry w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku. prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

MIKOSZ Katarzyna Oddziaływanie kręgu anatolijsko-egejskiego na kultury Europy Środkowej w początkach epoki brazu prof. dr hab. Irena Lasak

MOJKA Tomasz Symbolika i znaki kultowe na wyrobach ceramicznych z cmentarzyska Miłosławice gm. Milicz, woj. dolnośląskie. prof. dr hab. Irena Lasak

PANEK Piotr Znaleziska archeologiczne a wydarzenia historyczne. Wrocław-Opole-Szczecin-Gdańsk. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

PIĄTEK Joanna Budownictwo i charakterystyka osad ludności kultury przeworskiej we wczesnym okresie wędrówek ludów. dr hab. Artur Błażejewski

PIĄTKOWSKA Katarzyna Koewolucja rozwoju technologii obróbki kamienia i kończyn górnych wczesnych hominidów. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

PIETRZAK Katarzyna Zagadnienia kultowe i symboliczne w badaniach archeologicznych. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

RESZKA Katarzyna Anna Osadnictwo neolityczne powiatu głogowskiego. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

RECHKOVSKAYA Irina Podkowy ze średniowiecznych miast i zamków śląskich prof. dr hab. Krzyszkof Jaworski

SCHAB Szymon "Żyj wiecznie, ale nie wracaj". Specyfika wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych. prof. dr hab. Krzyszkof Jaworski

STOKŁOSA Izabela Krzyże i kapliczki pojednania na terenie Śląska w okresie średniowiecza. prof. dr hab. Krzyszkof Jaworski

STĄPÓR Michał Przemysł skórniczy i wyroby skórzane w średniowiecznym Wrocławiu od X do XV w. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

SUSZCZYŃSKI Marek Średniowieczne sierpy i półkoski odkryte na terenie Polski. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

SZTROMWASSER Anna Narzędzia bifacjalne z Egiptu, Belgii i Francji w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

TRZECIAK Anna Karolina Elementy nomadzyczne w Europie Środkowej w okresie wędrówek ludów. dr hab. Artur Błażejewski

WERCZYŃSKI Damian Grodzisko wczesnośredniowieczne w Gniewkowie na tle osadnictwa w dorzeczu Nysy Szalonej i Strzegomki prof. dr hab. Krzyszkof Jaworski

WOJCIESZAK Jacek Cmentarz przy kosciele Bożego Ciała we Wrocławiu. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

WYZINA Andrzej Zmiany uzbrojenia kultury przeworskiej w fazie C2-D okresu rzymskiego. dr hab. Artur Błażejewski

ZOŁOTAJKIN Aleksandra Miejsca kultu w wolnej Germanii. dr hab. Artur Błażejewski

2008:

PANEK Piotr Znaleziska archeologiczne a wydarzenia historyczne. Wrocław-Opole-Szczecin-Gdańsk. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

BARANIECKA Katarzyna Struktura cmentarzysk kultury przeworskiej w aspekcie zróżnicowania wyposażenia grobowego na podstawie wybranych stanowisk. dr hab. Artur Błażejewski

BARANOWSKA Ewelina Struktury gospodarcze i społeczne w mezolicie dorzeczy Odry i Wisły. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

BŁASZKÓW Magdalena Studia nad strukturą cmentarzysk kultury przeworskiej w aspekcie zróżnicowania form grobów i cech antropologicznych na podstawie wybranych stanowisk. dr hab. Artur Błażejewski

BOBAK Dariusz Otmuchów 28 - obozowisko mezolityczne w dolinie Nysy Kłodzkiej na wschodnim Przedgórzu Sudeckim. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

CAL-CAŁKO Jacek Osadnictwo z epoki kamienia w dorzeczu dolnej Ślęzy. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

CHMIELEWSKA Magdalena Naczynia ostrodenne grupy białowickiej kultury łużyckiej. dr hab. Irena Lasak

DIAKOWSKI Marcin Badania porównawcze i eksperymentalne obróbki surowców kostnych ze stanowiska wielokulturowego Pobiel 10 w dolinie Baryczy. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

JAGIEŁŁO Jan Fortyfikacje miejskie Wrocławia X-XVIII w. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

JANOWSKI Michał Wpływy obce w kulturze przeworskiej. Przegląd problematyki. dr hab. Artur Błażejewski

JĘDRZEJCZYK Aleksander Osadnictwo kultury przeworskiej w dorzeczu Widawy. dr hab. Artur Błażejewski

KNOPIK Aleksandra Krzemienice schyłkowopaleolityczne z Nowej Wsi w dorzeczu środkowego Bobru. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

KOLIŃSKA Katarzyna Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na Oporowie we Wrocławiu. prof. dr hab. K. Wachowski

MARCINKIEWICZ Kamila Struktury społeczne ludności kultur lendzielskiej i pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej i środkowej Odry. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

MICHALAK Dominika Osadnictwo z epoki kamienia w dorzeczu Dobrej - dopływ Widawy. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

MURZYŃSKI Tomasz Piece i paleniska w osiedlach neolitycznych w Polsce południowo-zachodniej. prof. dr hab. Anna Kulczyka-Leciejewiczowa

PACHLEWSKI Tomasz Rybołówstwo śródlądowe Europy środkowej i wschodniej w średniowieczu. prof. dr hab. K. Wachowski

PALISZKIEWICZ Łukasz Biżuteria średniowieczna z Wrocławia. prof. dr hab. K. Wachowski

SAMULIK Dagmara Wrocław - Żerniki 25 - obozowisko magdaleńskie w dorzeczu Ślęzy. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

SANTOS dos Cláudia Luísa Gouveia Scandinavian influences in the Western Pomeranian territory during Migration Period. Wpływy skandynawskie na Pomorzu Zachodnim w okresie wędrówek ludów. dr hab. Artur Błażejewski

SAWICKA Justyna Naczynia szklane z późnego średniowiecza w Polsce, Czechach i na Morawach - ich forma i funkcja (2 poł. XIII - koniec XV / pocz. XVI w.). prof. dr hab. Jerzy Piekalski

SAWICKI Jakub Jan Mechanika późnośredniowiecznych i nowożytnych zapięć stroju w świetle źródeł archeologicznych oraz ikonograficznych. prof. dr hab. K. Wachowski

SOLSKI Przemysław Cmentarzyska kultury lateńskiej w Sobocisku, pow. oławski. Monografia stanowisk. dr hab. Artur Błażejewski

URYGA Marcin Warunki zamieszkania we wczesnośredniowiecznych budynkach drewnianych Wrocławskiego Ostrowa Tumskiego i Starego Miasta. prof. dr hab. K. Wachowski

WEINERT Maria Teresa Neolityczne założenia przestrzenne typu "rondel" w Europie Centralnej. prof. dr hab. Anna Kulczyka-Leciejewiczowa

WIRASZKA Natalia Zwierzęta gospodarskie i domowe ludności kultury przeworskiej. dr hab. Artur Błażejewski

2007:

BOKRZYCKI Miłosz Wyroby kościane i rogowe ludności kultury ceramiki sznurowej, złockiej i rzucewskiej z dorzecza Odry i Wisły. dr hab. Irena Lasak

CZYŻ Paweł Ornamentowane elementy uzbrojenia w kulturze przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

FAJTER Barbara Kadzielnice w kulturze łużyckiej - próba systematyki i interpretacji funkcji. dr hab. Irena Lasak

FARAŚ-PĄGOWSKA Anna Maria Analiza zespołu zabytków ceramicznych z kloaki z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych przy ulicy Krawieckiej we Wrocławiu. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

JAROCH Emilia Krystyna Późnośredniowieczne artystyczne wyroby kaletnicze. Polska na tle Europy. prof. dr hab. K. Wachowski

KARKOWSKA Anna Początki osadnictwa na wyspach wrocławskich. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

KORALEWICZ Magdalena Neandertalczycy - ich współwystępowanie z populacjami Homo sapiens oraz problem zaniku. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

KRUŻYCKA Marta Próba archeologicznej interpretacji archiwalnych zdjęć lotniczych na przykładzie obszarów 34 miejscowości rejonu brzeskiego. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KRZYWKA Maciej Średniowieczne narzędzia do obróbki metali ze Śląska. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

LISOWSKA Ewa Osada kultury pucharów lejkowatych w Rakowie, gm. Baborów na Płaskowyżu Głubczyckim. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

MATUSIAK Leszek Dorzecze Stobrawy - wpływ środowiska naturalnego na osadnictwo w epoce brazu i we wczesnej epoce żelaza. dr hab. Irena Lasak

MATUSZAK Marta Pochówki neandertalskie. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

MUCHA Bogdan Kusza - średniowieczna broń strzelcza w Polsce na tle Europy. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

MURCZKIEWICZ Michał Formowanie się środkowopaleolitycznych stanowisk archeologicznych w osadach aluwialnych doliny Odry. prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

PAZDUR Marta Stanowisko kultury unietyckiej Wrocław-Oporów I. dr hab. Irena Lasak

PIĄTKOWSKI Grzegorz Pracownie rzemieślnicze w ośrodkach wczesnomiejskich zachodniej Polski między XI a XIV wiekiem. prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

PREIS Radosław Talerze krążkowe w grobach kultury łużyckiej na Dolnym Śląsku. dr hab. Irena Lasak

SIKORA Ewa Problem osadnictwa w V. n.e. na Śląsku. prof. dr hab. Stanisław Pazda

SKOLASIŃSKI Łukasz Wczesnośredniowieczne osadnictwo w dorzeczu Kaczawy. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

SROKA Mateusz Przemiany osadnicze w międzyrzeczu Ślęzy i Krynki w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. dr hab. Irena Lasak

ŚLEDZIK-KAMIŃSKI Rafał Umocnienia miast śląskich w czasie wojny trzydziestoletniej. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

TOMS Paweł Rozplanowanie przestrzenne zabudowy w grodach wczesnopiastowskich od połowy X do końca XII w. prof. dr hab. K. Wachowski

ŻUR Tomasz Mikroregion osadniczy w rejonie Żukowic, pow. Głogów, w okresie wpływów rzymskich i wczesnym okresie wędrówek ludów. dr hab. Stanisław Pazda

ŻURKO Michalina Osadnictwo kultury przeworskiej w Kotlinie Żmigrodzkiej.prof. dr hab. Stanisław Pazda


2006:

BOGOŃ Sylwester Problem przełomu między późnym okresem przedrzymskim i wczesnym okresem wpływów rzymskich w kulturze przeworskiej (na podstawie wybranych cmentarzysk). prof. dr hab. Stanisław Pazda

BURCZAK Patrycja Symbolika ozdób metalowych ze starszego okresu epoki brązu z terenu Polski. dr hab. Irena Lasak

CHUDZIAK Joanna Osadnictwo schyłkowopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku Potasznia 1, pow. Milicz. dr T. Płonka

DRECZKO Ewa Osadnictwo społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry. prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

GRANICZNY Przemysław Zamki na Nizinie Śląskiej od XIII do XVI wieku. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

GRYGIEL Justyna Motyw głowy ludzkiej u Celtów w świetle źródeł ikonograficznych, archeologicznych oraz pisanych. prof. dr hab. Stanisław Pazda

HADYNIAK Jolanta Ceramika kultury lateńskiej w Polsce. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KOSYK Piotr Rozwój przestrzenny głównych ośrodków wczesnomiejskich Małopolski. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

ŁOŚ Jacek Północno-zachodni i południowo-zachodni model kulturowy w schyłkowym neolicie i wczesnej epoce brązu. prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

MERTA-RUDY Adriana Klasyfikacja zamków średniowiecznych jako problem metodyczny. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

MIKOŁAJCZYK Anna Analiza przestrzenna otwartych stanowisk piaskowych na przykładzie wybranych punktów osadniczych z okresu mezolitu. dr Tomasz Płonka

MOZGAŁA Marta Obrządek pogrzebowy ludności neolitycznej kręgu południowego w Polsce zachodniej. prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

NIZIAŁKOWSKA Agata Cmentarze przykościelne na Dolnym Śląsku w Średniowieczu. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

OBORZYŃSKA Ewa Obrządek pogrzebowy w mezolicie na terenie północno-zachodniej Europy. dr Tomasz Płonka

ROŻEK Monika Rzemiosło w ośrodkach rzemieslniczo-handlowych Pomorza od okresu wikińskiego po hanzeatycki. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

STANGRET Wiktoria Ozdoby metalowe kultury lateńskiej na Śląsku. prof. dr hab. Stanisław Pazda

SZULC Karolina Teresa System wymiany u ludnosci neolitycznej w górnym i srodkowym dorzeczu Odry. prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

WIERZBICKI Witold Użytkowanie surowców kamiennych w paleolicie i mezolicie Polski południowo-zachodniej i północno-wschodnich Czech. dr Tomasz Płonka

WOŹNIAK Agata Obce elementy w wyposażeniu grobowym w zachodniej strefie kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim i wczesnorzymskim. prof. dr hab. Stanisław Pazda

ZARZECZNY Mariusz Osadnictwo kultury magdaleńskiej we wschodniej części Europy Środkowej. dr Tomasz Płonka


2005:

CHROMIK Anna Źródła archeologiczne do rekonstrukcji wierzeń ludności kultury przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

CZARNECKI Marcin Groby z elementami kamiennymi w neolicie na terenie ziem polskich. prof. dr hab. W. Wojciechowski

IBRAGIMOW Katarzyna Grupy lubuska i gustowska we wczesnym okresie wpływów rzymskich. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KASTEK Tomasz. A Odziaływania kulturowe w południowo-zachodniej Polsce we wczesnym średniowieczu na przykładzie uzbrojenia. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

KOWALIK Monika Zagadkowe znaki typu tamaga w kulturze przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KRYŻAR Krystian Groby z mieczami w kulturze przeworskiej na tle cmentarzysk. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KUCHARSKI Wojciech Obrządek pogrzebowy w klasztorach reguły benedyktyńskiej w średniowiecznej Polsce. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

LESZCZYŃSKA Joanna Osadnictwo w okresie plemiennym i wczesnopaństwowym w dorzeczu Wiaru. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

LEWICKA Marta Produkcja półsurowca na stanowisku mezolitycznym Świętoszyn 8. dr Tomasz Płonka

MAGIEROWSKI Klaudiusz Muzea regionalne jako ośrodki edukacji pozaszkolnej. prof. dr hab. Jerzy Lodowski

MALCZEWSKI Wojciech Wyposażenie wczesnośredniowiecznych domostw z zachodnich ziem Polski. Próba rekonstrukcji. prof. dr hab. Jerzy Lodowski

MIĘDZIK Sebastian Przemyśl jako centrum rolnicze w środkowym biegu Sanu od X do XIV wieku. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

NOWACKI Szymon Osady obronne z początków epoki brązu na terenie Europy Środkowej. dr hab. Irena Lasak

ORCZEWSKI Piotr Zestawy uzbrojenia w gorbach wczesnośredniowiecznych z terenów Polski. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

PUKLICZ Małgorzata Rozprzestrzenienie monet celtyckich na ziemiach polskich na tle osadnictwa przedrzymskiego. prof. dr hab. Stanisław Pazda

PYTKA Jędrzej Społeczności górnopaleolityczne w południowo-zachodniej Polsce. dr Tomasz Płonka

ROSIŃSKA Daria Przedstawienia zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym w górnopaleolitycznej sztuce mobilnej prowincji franko-kantabryjskiej. dr Tomasz Płonka

SKORULSKA Agata Znaleziska sukcynitu z epoki kamienia a dorzeczu Odry. dr hab. J. M. Burdukiewicz

STOLARCZYK Tomasz Średniowieczne osadnictwo górnicze na terenie Europy. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

SZYDŁOWSKI Wojciech Kontakty ludów neolitycznych z populacjami mezolitycznymi na terenie Polski Zachodniej. dr Tomasz Płonka

TUREK Krzysztof Rozplanowanie zabudowy na terenie grodzisk wczesnośredniowiecznych z terenu Polski. prof. dr hab. Jerzy Piekalski

WIECZOREK-OLEKSY Beata Naczynia "dwustożkowate" z okresu wczesnorzymskiego w kulturze przeworskiej. Zasięg i chronologia. prof. dr hab. Stanisław Pazda

WYSZYŃSKA-GRALAK Joanna Szczątki ludzkie na osadach i w miejscach ofiarnych ludności kultury łużyckiej, knowiskiej i unstruckiej. prof. dr hab. Bogusław Gediga

ZĄBIK Daria Gry i zabawy w średniowieczu - świadectwa materialne i ich wymowa na Śląsku, w Czechach i na Morawach. prof. dr hab. Jerzy Piekalski


2004:

DAWIDOWICZ Daniel Damian Kierunki i dynamika napływu monet obcych na ziemie polskie w X i XI wieku. prof.dr hab.Krzysztof Wachowski

GAJDZICA Zbigniew Charakterystyka cmentarzysk kultury pomorskiej na przykładzie wybranych stanowisk. prof. dr hab. Stanisław Pazda

GILEWICZ Justyna Zofia Działalność wystawiennicza i oświatowa Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu w latach 1963 - 2000. prof. dr hab. Jerzy Lodowski

GRZESIAK Michał Obrządek grzebalny ludności kultury unietyckiej. prof. dr hab. Bogusław Gediga

JAKUBOWSKA Zuzanna Osadnictwo celtyckie w okresie lateńskim na terenie Austrii. prof. dr hab. Stanisław Pazda

JARZĄBEK Alina Maria Rząd koński i wybrane elementy oporządzenia jeźdźca w średniowieczu na terenie ziem polskich. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

JAWORSKI Grzegorz Relacje interkulturowe między kulturą ceramiki wstęgowej kłutej a współczesnymi kulturami na obszarze ziem Polski. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

JERZYK Wojciech Józef Warunki zamieszkiwania we wczesnośredniowiecznych grodach na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i Ostrówku w Opolu. dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

KAMIŃSKI Ryszard Robert Urządzenia obronne wczesnośredniowiecznych grodów na Śląsku, prof. dr hab. Jerzy Lodowski

KOZŁOWSKA Anna Ewa Średniowieczne dewocjonalia związane z pielgrzymowaniem z obszaru Polski. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

KRZYWANIAK Andrzej Albert Nowe technologie krzemieniarskie w paleolicie dolnym i środkowym na terenie Polski. dr Tomasz Płonka

KUBICKA Małgorzata Wioletta Rola miedzi w kulturach neolitycznych na terenie Polski. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

MOROZ Daniel Stanisław Krzemieniarstwo schyłkowomezolityczne w świetle materiałów ze stanowiska nr 10 w Zamienicach, powiat chojnowski. dr Tomasz Płonka

NOSZCZYŃSKI Piotr Krzysztof Średniowieczne górnictwo kruszcowe na Śląsku. dr hab.Jerzy Piekalski

RAK Łukasz Wyroby kamienne ludności kultury łużyckiej na Śląsku. prof.dr hab.Bogusław Gediga

ROMANOW Małgorzata Natalia Sposoby koszarowania zwierząt na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

RYŚ Jarosław Stanisław Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Cele, organizacja, dotychczasowe dokonania. prof. dr hab. Jerzy Lodowski

SIUTA Aleksandra Maria Analiza porównawcza ceramiki kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych z terenu Polski. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

SUCHAN Grzegorz Bartłomiej Społeczna pozycja kobiety w kulturze przeworskiej na podstawie materiału sepulkralnego. prof. dr hab. Stanisław Pazda

SZYRYŃSKA Maja Wiejskie rezydencje obronne na zapleczu średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia. dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

TYMCZYSZYN Lidia Agnieszka Studium porównawcze zdobnictwa ceramiki naczyniowej grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

WALCZAK Patrycja Magdalena Wybrane problemy z zakresu sztuki kultury pomorskiej. prof. dr hab. Sytanisław Pazda

WERMIŃSKI Artur Krzysztof Studia nad strukturą osad kultury przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

ZIPSER Jan Maria Preferencje osadnicze ludności kultury lateńskiej na Śląsku. prof. dr hab. Stanisław Pazda

ŻMUDA Sebastian Michał Kontakty polityczne Olbii Scytów od założenia miasta do wyprawy Zopyriona na podstawie źródeł archeologicznych, numizmatycznych i pisanych. prof. dr hab. Mariusz Mielczarek

ŻUREK Adrianna Dominika Ornamentyka wczesnolateńska na północnych ziemiach Celtyki Wschodniej. prof. dr hab. Stanisław Pazda


2003:

ANDRZEJCZAK Iwona Marta Średniowieczne dzieje Środy Śląskiej i jej okolic. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

BEDNARCZUK Mateusz Ludwik Daty radiowęglowe jako źródło do badań nad chronologią mezolitu Polski. dr Tomasz Płonka

BERESKA Sebastian Jan Średniowieczne instrumenty muzyczne i narzędzia dźwiękowe z terenu Polski. Studium archeomuzykologiczne. dr hab. Jerzy Lodowski. prof. w Uniwersytecie

BORKOWSKA Anna Maria Architektura monumentalna i warsztat budowlany w Polsce wczesnopiastowskiej. dr hab. Jerzy Piekalski

BRODA Maciej Zespoły mezolityczne z okresu preborealnego i borealnego na ziemiach polskich. dr Tomasz Płonka

BUCZAK Ilona Agnieszka Formy osadnicze we wczesnym średniowieczu w dorzeczu Górnej Odry. dr hab.Jerzy Lodowski. prof.w Uniwersytecie

CHAMSKI Damian Piotr Elementy kultury kundajskiej w mezolicie ziem Polski. dr Tomasz Płonka

CHOCHOWSKA Alicja Bożena Handel dalekosiężny w świetle monet i przyborów kupieckich w średniowiecznej Polsce prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

CZAJKOWSKI Piotr Nieutylitarna rola topora i siekiery u ludów neolitycznych na ziemiach polskich. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

DEKIERT Magdalena Józefa Rozmieszczenie ozdób i części stroju w grobach szkieletowych kultury wielbarskiej(na podstawie wybranych zespołów). prof.dr hab. Stanisław Pazda

GIERSZEWSKA Matylda Maria Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia na podstawie źródeł archeologicznych. dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

GÓRSKA Agnieszka Anna Rola i funkcje prażnicy na grodach i osadach wczesnośredniowiecznych. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

GRAF Jacek Gracjan Budownictwo ludności kultury przeworskiej na Śląsku. prof.dr hab. Stanisław Pazda

GRINKIEWICZ Jadwiga Beata Ślusarstwo i kowalstwo na zamkach śląskich od XIII do XV wieku. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

HAJZLER Artur Rozplanowanie przestrzenne działki mieszczańskiej około 1400 roku na Starym Mieście w Głogowie, na obszarze kwartału A-20. dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

IZBICKA Natalia Maria Ozdoby pierścieniowate w kulturze wielbarskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

JAGODZIŃSKA Agnieszka Znaczenie symboliczne wybranych elementów obrządku grzebalnego ludności kultury łużyckiej na Dolnym Śląsku. prof. dr hab. Bogusław Gediga

KACPRZAK Jakub Jacek Kamienne, neolityczne topory bojowe z Polski. Studium kulturowo-typologiczno -przestrzenne. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

KRAUS Paweł Uzbrojenie w grobach kultury przeworskiej na Śląsku na tle pozostałego wyposażenia. prof.dr hab. Stanisław Pazda

KRÓL Łukasz Michał Neolityczna plastyka figuralna w Polsce. Jej funkcja i cel tworzenia. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

KSIĄŻCZYK Joanna Obrządek ciałopalny w neolicie - jego miejsce w obrzędowości pogrzebowej ludów neolitycznych na ziemiach polskich na środkowoeuropejskim tle porównawczym. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

KUCZMA Filip Andrzej Wpływy kulturowe w świetle znalezisk toporów wczesnośredniowiecznych pochodzących z dzisiejszych ziem polskich. prof.dr hab.Krzysztof Wachowski

KULESZO Marcin Osadnictwo społeczności łowiecko-zbierackich w Sudetach. dr Tomasz Płonka

LENKOW Nicole Magdalena Krzemieniarstwo kultury łużyckiej na terenie ziem polskich. dr Tomasz Płonka

ŁACIAK DAGMARA Reknonstrukcja technik i technologii obróbki powierzchni naczyń epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej strefie ziem polskich. prof.dr hab. Bogusław Gediga

MIROCHA Wojciech Michał Znaleziska monet republikańskich na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum. dr hab. Wiesław Suder. prof. w Uniwersytecie

PANKIEWICZ Aleksandra Podgrodzie wczesnośredniowiecznego założenia obronnego w Grodziszczu koło Świdnicy. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

PĄGOWSKI Marcin Średniowieczne pochówki atypowe na ziemiach polskich. dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

PŁOSZAJ Joanna Katarzyna Zarys hodowli wczesnośredniowiecznej we wrocławskim podgrodziu w oparciu o budynki dla zwierząt oraz szczątki kostne wyeksplorowane na Ostrowie Tumskim. dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

ROCZEK Magdalena Natalia Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe z Opola - Nowej Wsi Królewskiej. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

SAAD Magdalena Farida Motyw meandra na ceramice w kulturze przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

SIENIAWSKI Krzysztof Paweł Małe i wielkie struktury społeczne w kulturze łużyckiej na terenie Dolnego Śląska w epoce brązu i okresie halsztackim. Możliwości poznawcze. prof. dr hab. Bogusław Gediga

STAWISKA Natalia Ewa Ozdoby w typie siekańcowym na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych z terenu Polski. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

SZELIGA Aleksandra Magdalena Osadnictwo obronne w dorzeczu Baryczy od XIII wieku. dr hab. Jerzy Lodowski. prof. w Uniwersytecie

TATARSKA Anna Wiesława Osadnictwo w dorzeczu Orli od VI do XIII wieku. dr hab. Jerzy Lodowski. prof. w uniwersytecie

WALKIEWICZ Jarosław Maciej Problem metalurgii oraz użytkowania przedmiotów metalowych w grodach ludności kultury łużyckiej na ziemiach polskich. prof. dr hab. Bogusław Gediga

WASILEWSKA Aleksandra Zyta Rola chowu zwierząt i myślistwa w gospodarce wczesnoneolitycznych kultur kręgu naddunajskiego i kultury pucharów lejowatych. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

ZIEMBIŃSKI Tomasz Hieronim Próba uchwycenia zróżnicowania stopnia bogactwa grobów i cmentarzysk kultury przeworskiej na podstawie analizy wyposażenia. prof. dr hab. Stanisław Pazda

ZWIERZCHOWSKA Alicja Barbara Groby z zapinkami grupy A. VII i "sarmackimi" na obszarze kultury przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda


2002:

BUCHNER Aneta Gabriela Ozdoby ręki w epoce brązu i okresie halsztackim na terenie dorzecza Odry. prof.dr hab. Bogusław Gediga

CZARNIAK Krzysztof Marek Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Dolnym Śląsku. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

CZYŻ Michał Stanisław Wybrane egzemplarze broni pradziejowej, średniowiecznej i nowożytnej z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

DARKO Ireneusz Grzegorz Obrządek grzebalny w kulturze przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

DEGLER Adam Teofil Osadnictwo od VII do połowy XI w. na obszarze międzyrzecza Widawy, Bystrzycy i Oławy. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

DROZD-BEŻANISZWILI Teresa Osadnictwo kultury amfor kulistych na terenie Polski w świetle analizy rozmieszczenia osad. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

FABISIAK Anna Magdalena Średniowieczne mury obronne miast śląskich. dr hab. Jerzy Lodowski. prof.w Uniwersytecie

GLANC Bartłomiej Prawidłowości w lokowaniu osad kultur kompleksu naddunajskiego i kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Oławy (mikroregion strzelińsko-ziębicki). prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

GRUSZKA Bartłomiej Jerzy Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, powiat Zielona Góra. dr hab. Jerzy Lodowski. prof. w Uniwersytecie

HAŁAS Anna Mitologia sztuki situl. prof. dr hab. Bogusław Gediga

JARKIEWICZ-BYŚ Magdalena Dagmara Późnośredniowieczne uzbrojenie w świetle źródeł pisanych na terenie Polski Zachodniej. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

JÓZEFOWSKA Anna Maria Zapinki typu Duchcov i Munsingen na terenie Europy środkowej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KARDASIŃSKA Agata Jadwiga Wyroby z metali szlachetnych w kulturze przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

KOŁACKA Cecylia Interpretacja przedstawień narracyjnych na zabytkach sztuki scytyjskiej. prof.dr hab. Bogusław Gediga

KONIECZNY Jakub Michał Urządzenia komunalne w późnośredniowiecznym Wrocławiu w świetle badań archeologicznych. dr hab. Jerzy Lodowski. prof. w Uniwersytecie

KOSTERA Sylwia Anna Wpływ oddziaływań z kręgu badeńskiego na proces kształtowania się kultur neolitycznych w Polsce. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

KUBISTAL Paweł Szczęsny Zróżnicowanie osadnictwa kultury Svaerdborg. dr Andrzej Wiśniewski

KUCZA Dominik Paweł Import surowców krzemiennych i krzemieniopodobnych w okresie neolitu na Dolnym Śląsku. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

KUFEL Bernadeta Justyna Problem zachodniej strefy i granicy kultury świderskiej na podstawie analizy liściaków. dr Andrzej Wiśniewski

LISIECKI Łukasz Daniel Techniki garncarskie w pradziejach i Średniowieczu na Śląsku - Archeologia doświadczalna. prof. dr hab. Jerzy Lodowski

ŁESIUK Mariusz Krzysztof Ziemie Polski południowej i południowo-zachodniej we wczesnym średniowieczu a zagadnienie tzw. Pieniądza pozakruszcowego. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

MAGDIJ Dariusz Zamki na północno-wschodnim pograniczu Śląska. dr hab. Jerzy Lodowski. prof.w Uniwersytecie

MALECHA Łukasz Robert Średniowieczny plac budowy. Możliwości poznawcze. dr hab. Jerzy Lodowski. prof. w Uniwersytecie

MAREK Lech Ziemowit Wczesnośredniowieczne miecze z Europy Środkowowschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawcy. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

MARKIEWICZ Małgorzata Śląska ceramika malowana na tle kręgu kultur halsztackich. prof. dr hab. Bogusław Gediga

MATYSCHOK Agata Obuwie na Śląsku w okresie średniowiecza Dr hab. Jerzy Piekalski. prof. w Uniwersytecie

OKOŃ Patrycja Klasztory na Śląsku do końca XIII wieku w świetle badań archeologicznych. prof.dr hab. Kszysztof Wachowski

PIWKO Agnieszka Dystynktywna rola ozdób w grobach szkieletowych grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. prof. dr hab. Bogusław Gediga

POSŁUSZNY Piotr Lokalizacja cmentarzysk w tak zwanych neolitycznych kulturach niżowych na terenie Polski. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

PRAWDZIK Beata Ceramika w grobach kultury lateńskiej na terenie Europy Środkowej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

REICHERT Robert Bogusław Znaleziska narzędzi rolniczych na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej. prof.dr hab. Krzysztof Wachowski

REZNER Barbara Magdalena Importowane naczynia metalowe z ziem polskich w późnej starożytności. prof. dr hab. Stanisław Pazda

RYŚ Jadwiga Maria Pogranicze śląsko-wielkopolskie we wczesnym średniowieczu w świetle oddziaływań zewnętrznych. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

SKUŁA Marcin Michał Systemy gospodarcze a obrządek pogrzebowy w kulturach neolitycznych w Polsce. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

TELATYŃSKA Krystyna Architektura grobowa II okresu epoki brązu na ziemiach polskich. prof. dr hab. Bogusław Gediga

WALCZAK Magdalena Anna Osadnictwo średniowieczne na terenie powiatu świdnickiego. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

WANIEK Witold Daniel Początki Węgrów w Kotlinie Karpackiej. prof.dr hab. Krzysztof Wachowski

WOJNICKA Dorota Teresa Przędzalnictwo, tkactwo i szwalnictwo w kulturze pucharów lejkowatych na terenie Polski. prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

WRÓBLEWSKA Małgorzata Cecylia Piece w działalności wytwórczej i kulturze mieszkalnej we wczesnym Średniowieczu na ziemiach polskich. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski


2001:

BIDZIŃSKI Piotr Artur Groby z ostrogami w kulturze przeworskiej. prof.dr hab. Stanisław Pazda

BOHR Marcin Maciej Udział elementów kultur przeworskiej i wielbarskiej w genezie i rozwoju kultury luboszyckiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

DANIELAK Dariusz Wczesnośredniowieczne rzemiosło rogownicze na Pomorzu. prof.dr hab. Krzysztof Wachowski

DĄBROWA Teresa Elżbieta Stanowisko pracowniane w Wysokiej (stan.bez.nr) pow. Zawiercie woj. śląskie. prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski

DYBA Katarzyna Elżbieta Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z iv okresu epoki brązu w Dolicach powiat strargardzki, stanowisko 30. prof.dr hab. Bogusław Gediga

FELIŃSKI Andrzej Wojciech Badania archeologiczne na terenie miasta Szczecina. Historia i stan obecny. prof.dr hab. Krzysztof Wachowski

GALEWICZ Iwona Mariola Kultura rycerska na Śląsku w późnym średniowieczu. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

GRZEBIELUCH Michał Jerzy Groby "książęce" na tle osadnictwa w okresie wpływów rzymskich i wczesnym okresie wędrówek ludów na ziemiach polskich. prof. dr hab. Stanisław Pazda

JAKUBCZYK Karolina Anna Zróżnicowanie cmentarzysk kultury wielbarskiej. Próba klasyfikacji. prof.dr hab. Stanisław Pazda

JURKIEWICZ Sylwia Emilia Ostrza liściowate w kulturze jerzmanowicko-telmańskiej. prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski

KACZYŃSKA Justyna Zróżnicowanie kulturowe na Górnym i Środkowym Śląsku we wczesnym i starszym okresie epoki brązu. prof. dr hab. Bogusław Gediga

LISIECKI Łukasz Pogranicze kultury przeworskiej i wielbarskiej w północnej Wielkopolsce w okresie wpływów rzymskich. prof. dr hab. Stanisław Pazda

ŁĘCKI Wojciech Rozwój osadnictwa na terenie Przedgórza Sudeckiego i przyległej części Sudetów w późnej starożytności. prof. dr hab. Stanisław Pazda

PABIS Aleksandra Magdalena Groby popielnicowe w kulturze przeworskiej z okresu przedrzymskiego. prof.dr hab. Stanisław Pazda

PTAK Kinga Małgorzata Palenisko z paleolitu i mezolitu na terenie ziem polskich. prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski

SŁOCIŃSKI Andrzej Produkcja żywności we wczesnym średniowieczu na Śląsku. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

SŁOTTA Sergiusz Piotr Przęśliki z grobów ludności kultury przeworskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

SZUTURMA Piotr Grzegorz Przedstawienia elementów stroju na ceramice sepulkralnej kultury pomorskiej. prof. dr hab. Stanisław Pazda

WACH Sylwia Joanna Wpływy obce w obrządku pogrzebowym na Śląsku we wczesnym średniowieczu. prof.dr hab. Krzysztof Wachowski

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka